2.22 การติดเชื้อในโรงพยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ : หอผู้ป่วย 3ก

2.22-การติดเชื้อในโรงพยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์-หอผู้ป่วย-3ก