ขั้นตอนการโหวตผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU Show & Share 2022)

เข้าไปที่อีเมลบุคลากรของท่าน

เข้าไปที่เนื้อหาภายในอีเมลของท่าน และกดปุ่ม “เร่ิมโหวต”

เข้ามาที่หน้าโหวตผลงาน จากนั้นกดปุ่ม “Next”

ทำการเลือกผลงานที่ท่านถูกใจ โดยเลือกได้แค่ 1 ผลงานเท่านั้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละผลงานโดยคลิ๊กที่ข้อความ “ดูผลงาน”

เมื่อท่านเลือกผลงานแล้ว เลื่อนลงมาข้างล่างสุด จากนั้นกดปุ่ม “Done” เป็นการสิ้นสุดการโหวต

The End