ค่านิยม

“ค่านิยม” และ “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMART
S = อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)
M = บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact)
A = ปรับตัวมุ่งสู่ระดับโลก (Adaptability for Global perspective)
R = ให้ความเคารพต่อกัน และเปิดกว้างทางความคิด (Respect & Openness)
T = สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation focus)

อ้างอิงจาก: https://th.kku.ac.th/about/administrators/

องค์ความรู้จำแนกตามค่านิยม