Show & Share ครั้งที่ 10

รายละเอียดกิจกรรม

หนังสือรายงานผลการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้นำเสนอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE (คลิก)

แบบฟอร์มรายงาน (คลิก

การแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบโปสเตอร์