โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบและร่วมมือลงนามในบันทึกข้อตกลงตามความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. โดยมีที่มาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยวาระการดำรงตำแหน่งของ รศ.ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ได้หารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสมัยวาระ รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย และเสนอว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ควรมีโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจใช้ชื่อโครงการว่าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เน้นทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความร่วมมือและสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม” สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้

1. ในระยะเริ่มต้นทั้งสองมหาวิทยาลัยได้หารือและวางแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยกำหนดรายละเอียดสำคัญ ประกอบด้วย

1 .1 วัตถุประสงค์
– เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การบริหาร การจัดการเพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งสองมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
– เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและบุคลากรได้ดำเนินการภารกิจที่เกี่ยวข้องกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
– เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร และเข้าใจบริบทของต่างพื้นที่มากขึ้น
– เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมือในการพัฒนาบุคลากร เป็นการร่วมมือเพื่อผลักดันการวิจัยและการพัฒนา
– เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และร่วมเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร

1.2 ขอบเขตเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ด้านการเรียนการสอนและการศึกษา  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ และด้านการประเมินคุณภาพทางด้นวิชาการและการประเมินคุณภาพสถาบัน1.2 ขอบเขตเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ด้านการเรียนการสอนและการศึกษา  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ และด้านการประเมินคุณภาพทางด้นวิชาการและการประเมินคุณภาพสถาบัน

1.3 วิธีการดำเนินการ โดยมีกิจกรรมโดยมีกิจกรรมในลักษณะ Sharing Shadowing Training การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการทัศนศึกษาให้หมุนเวียนการทำหน้าที่เจ้าภาพจัดเสวนาประจำปี

2. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แจ้งมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาและเห็นชอบ โดยตอบรับและยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.

3. ต่อมามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้จัดประชุมร่วมเพื่อหารือเรื่องการเตรียมการและการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข.- ม.อ. ครั้งแรก โดยมีกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคของแต่ละฝ่าย การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ PMQA และเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป TQF บัณฑิตที่พึงประสงค์บัณฑิตศึกษาและการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
3.2 กำหนดการเบื้องต้น ช่วง 24-27 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นเจ้าภาพการจัดเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1 และ ช่วงเดือนมกราคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่ 2
3.3 ให้ความร่วมมือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการควบคู่กันไปตลอดทั้งปี คือ กิจกรรม  Shadowing โดยในระยะเริ่มต้นเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกองในสำนักงานอธิการบดี และขยายผลออกไป
3.4 กิจกรรมที่กำหนดให้มีเพิ่มเติมในระยะเวลาถัดไป คือ การประชุมวิชาการร่วมกันการจัดทำวารสารวิชาการร่วมกัน
3.5 คณะทำงานโครงการฯ ของสองฝ่ายจะได้ร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบในส่วนบุคลากรในสังกัดของตน

5. ระยะเวลาความร่วมมือในแต่ละรอบ คือ 3 ปี
5.1 การลงนามความร่วมมือระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 – 24 กรกฎาคม 2556
5.2 การลงนามความร่วมมือระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 – 20 ตุลาคม 2559
5.3 มีการขยายความร่วมมือจากเดิม 2 มหาวิทยาลัย เพิ่มเป็น 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MV เพลง 3 มอ สานฝันสร้างสรรค์แผ่นดิน

Karaoke เพลง 3 มอ สานฝันสร้างสรรค์แผ่นดิน

KKU-PSU-CMU 5