Show & Share ครั้งที่ 11

ประกาศผลการตัดสินผลงาน และรางวัล Popular

กำหนดการรับรางวัลและการเสนอผลงาน ฯ

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

สามารถให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ได้ที่ https://kku.world/uk9lk


E – Poster ผลงานโปสเตอร์ตามประเภทผลงาน

ขั้นตอนการโหวตผลงานโปสเตอร์

ขั้นตอนการโหวตผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU Show & Share 2022)

E – Book ผลงานแยกตามประเภทผลงาน