ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของภาคอีสาน