Knowledge Management

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ กอปรกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”(A World-Leading Research and Development University) ” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) จึงเป็นฐานรองรับการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นกระบวนการรวบรวมและสร้างฐานองค์ความรู้หรือคลังความรู้เพื่อรองรับการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข