กิจกรรมภายใน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ (KKU Show and Share)

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสำเร็จระหว่างคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

R2R / วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณแก่บุคลากรในการทำวิจัยงานประจำหรือวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร

โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ยกระดับการทำงานให้ดีขึ้น

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป KKUx

เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพื่อปรับทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดการศึกษาของตนเองได้ตามความสนใจและศักยภาพเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ