2.16 การติดเชื้อในโรงพยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์หอผู้ป่วย 3ฉ

2.16-การติดเชื้อในโรงพยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์-หอผู้ป่วย-3ฉ